Guitaro5000 Fan T-Shirt

guittshirt

Black t-shirt containing Guitaro5k's logo.